۱- اولین مرحله کار دانشمندان چیست؟

الف) پرسیدن                  ب) فرضیه سازی                    ج) مشاهده                 د) آزمایش

۲- در کدام محل جانوران کمتری یافت می شود؟

الف) جنگل                     ب) دریا                                 ج) بیایان                          د) خیابان

۳-چرا بعضی از جانوران بزرگ لانه ندارند؟

الف) چون می توانند از خود دفاع کنند.                           ب) چون لانه پیدا نکرده اند.

ج) چون لانه ها کوچک هستند.                                      د) چون دوست ندارند.

۴- آیا بین زمستان خوابی خرس و مهاجرت پرستو شباهتی وجود دارد؟

الف) بله، هردوبه علت سفر های طولانی است.                    ب) بله ،علت هر دو گرمای هواست.

ج) خیر ، هیچ شباهتی نیست.                                          د) بله ، هر دو به علت کمبود غذا در فصل سرماست.

۵- پنج گروه جانوران به ترتیب عبارتند از:

الف) ماهی ها،پرندگان ،پستانداران ،خزندگان ، دوزیستان

ب)ماهی ها،پستانداران،دوزیستان ،خزندگان،پرندگان

ج) پرندگان،ماهی ها،پستانداران،خزندگان،دوزیستان

د) ماهی ها،دوزیستان،خزندگان، پرندگان،پستانداران

۶- کدام گروه از جانوران زیر به ترتیب (خزنده،پرنده ،پستاندار) هستند؟

الف) خفاش،مار، میمون                           ب) مار،طاووس ، ماهی

ج) لاک پشت،پنگوئن،خفاش                   د) حلزون ،پلیکان ،دلفین

۷- قسمتهای اصلی گیاه عبارتند از:

الف)ساقه ، ریشه ،برگ                                   ب) گل ، ساقه ،برگ

ج) میوه ،ریشه ،گل                                         د) ساقه ، برگ ، گل

۸- ذوب شدن یعنی :

الف) جامد شدن       ب) مایع شدن          ج) بخار شدن               د)یخ زدن

۹- اگر گاز ها به اندازه کافی سرد شوند:

الف) به مایع تبدیل می شوند.                           ب) به بخار تبدیل میشوند

ج) به جامد تبدیل می شوند.                            د)دیده نمی شوند.

۱۰- گرما چه تغییری در حجم مواد مایع می دهد؟

الف)حجم آنها تغییری نمی کند.                                  ب)حجم آنها کم می شود.

ج) حجم آنها زیاد می شود.                                       د) حجم آنها قابل اندازه گیری نیست.

۱۱-انرژی حرکتی  کدام یک از وسایل زیربیشتر است؟

الف)هواپیما           ب) اتومبیل            ج) موتور              د) دوچرخه

۱۲)کدام یک از گزینه های زیر تبدیل انرژی را به درستی نشان می دهند؟

الف)چراغ مطالعه:گرمایی     ب)بخاری:نورانی       ج) پنکه :صوتی      د)چرخ گوشت:حرکتی

۱۳- کدام عبارت در مورد انرژی خورشیدی درست نیست؟

الف)انرژی خورشید از انرژی های دیگر بهتر است.                   ب)انرژی خورشید از انرژی های دیگر ارزان تر است.

ج) انرژی خورشید هوا را آلوده می کند.                                د) انرژی خورشید تمام نمی شود.

۱۴- باتوجه به چرخه آب ،آب کره زمین :

الف) آب کره زمین تمام نمی شود،فقط تغییر شکل می دهد.                       ب) کم می شود.

ج) زیاد می شود.                                                                                           د) تمام می شود.

۱۵- مهمترین استفاده ای که از دریا می شود کدام است؟

الف)شنا کردن           ب) قایق سواری                        ج) بدست آوردن غذا                      د)کشتی رانی

۱۶-کدام ماهیچه ها به ترتیب ارادی و غیر ارادی اند؟

الف) ماهیچه قلب ،ماهیچه دست                               ب) ماهیچه پا ،ماهیچه انگشتان دست

ج) ماهیچه دست ،ماهیچه گردن                               د) ماهیچه بازو ، ماهیچه قفسه سینه

۱۷- کدام یک از مفصل ها کمتر از بقیه حرکت می کند؟

الف)مفصل ستون مهره ها       ب) مفصل شانه             ج) مفصل انگشتان                       د) مفصل زانو

۱۸) چرا انگشتان دست و شانه ، بیشتر از استخوان های دیگر از جای خود در می آیند؟

الف) چون کوچک اند.                                       ب) چون زیاد حرکت می کنند.

ج)چون حرکت آنها کم است.                               د) چون ضعیف اند.

۱۹- گوارش در داخل اندام های………….. انجام می گیرد.

الف) دهان ،دندان ، معده ، روده بزرگ                                   ب) دهان ، مری ، معده

ج) دهان ، معده ،روده                                                        د) دهان، گوش،حلق

۲۰- مهمترین قسمت دستگاه گوارش:

الف)روده باریک          ب) روده بزرگ             ج) معده               د) دهان

۲۱- کدام یک از مواد زیر برای رشد بدن لازم است؟

الف) قند و نشاسته ها              ب) پروتئین ها                 ج) چربی ها        د) آب

۲۲- کدام یک از مواد زیر قند طبیعی دارند؟

الف) مربا              ب) نان خامه ای                ج) شکلات            د) انگور

۲۳) کدام یک از مواد زیر ویتامین زیادی دارند؟

الف)شیر و میوه ها                  ب) پروتئین ها              ج) قند ها              د) چربی ها