نیاز های جانوران صفحه ی ۱۰ تا ۲۲

نیاز جانوران : نیاز به جای مناسب ،یعنی جانوران برای زندگی کردن  نیاز به مکان و جای مناسبی دارند . بسیاری از جانوران در جا های خیلی گرم و سیرد یا بسیار خشک نمی توانند زندگی کنند .

نیاز به لانه : بعضی از جانوران برای تخمگذاری و نگهداری از بچه هاو دفاع از دشمن برای خود لانه می سازند .

نیاز به غذا : جانوران هم مانند انسان برای رشد و حرکت نیاز به غذا دارند .

نیاز به هوا : همه ی جانوران برای تنفس کردن به هوا نیاز دارند ،بعضی از جانوران هوا را به  مستقیم به وسیله ی شش های خود دریافت می کنند . مانند انسان و گوسفند و ……..

اما بعضی از جانوران هوای مورد نیاز خود را از هوای محلول در آب به وسیله ی آبشش به دست می آورند .مانند ماهی و نوزاد قور باغه و ….. بعضی از جانوران از هوای مجود در خاک استفاده می کنند مانند  کرم خاکی

در آب و خاک هوا وجود دارد . برای این که بدانید در آب هوا وجود دارد . لیوانی را تا نیمه پر از آب کنید و مدتی آن را بون حرکت در جایی بگذارید پس ا مدتی در کناره ی لیوان حباب هایی دیده می شود که دلیل بر وجود آب است

نیاز به آب : همه ی جانوران به آب نیاز دارند بعضی از جانوران آب مورد نیاز خود را از ریشه و ساقه ی گیا هان ، بعضی از رطوبت موجود در خاک و بعضی دیگر از ذخیره ی موجود در بدن خود استفاده می کنند .

نیاز به همکاری : بعضی از جانوران به صورت گروهی زندگی می کنند و در زندگی گروهی هر یک از جانوران وظیفه ی معینی دارند . مانند زنبور عسل و موریانه ……………

بیشتر بدانید :بعضی جانوران گوشت خوارند و دندان های تیز و برنده دارند . مانند شیر و ببر و گرگ ……………….

بعضی از جانوران گیاه خوارنند و دندان های صاف و پهن دارند : مانند اسب و گوسفند و ………..

انسان موجودی گوشت خوار و گیاه خوار است .

بعضی از جانوران زمستان خوابی دارند و چون بدنشان حرکتی ندارد در نتیجه به غذای کمتری احتیاج دارند مانند خرس قطبی و بسیاری از خزندگان ………….

بین خواب زمستانی و خواب معمولی فرقی وجود دارد و آن این است که در خواب زمستانی مدت طو لانی حیوان به خواب می رود و خواب معمولی مدت آن بسیار کم است .

کوچ کردن : بعضی از حیوانات با تغییرات آب و هوا برای بدست آوردن غذا و محل زندگی مناسب کوچ میکنند یعنی مجبور می شوند جای خود را تغییر دهند .

آیا در خاک هوا وجود دارد ؟بلی اگر ظرفی را تا نیمه خاک کنیم و مقداری آب را یک باره روی آن بریزیم .طوری که همه ی سطح خاک را بپو شاند حباب هایی را مشا هده می کنیم که دلیل بر وجود هوا در خاک می باشد . به همین دلیل هنگام بارش باران کرم های خاکی چون هوای داخل خاک کم می شود مجبور هستند برای تنفس از خاک بیرون بیایند.

« »