جانورانی مانند اسب ،ماهی ، قورباغه ، مرغ ،و مار را مهره دار می گویند .مهره داران داخل بدن خود اسکلت دارند . اسکلت از جنس استخوان است .اسکلت بدن را محکم نگه می دارد مهمترین قسمت اسکلت ،ستون مهره است .محل ستون مهره در پشت جانوران است .

فقط ۵ گروه از جانوران مهره دار هستند ۱- ماهی ها ۲- دوزیستان ۳- پرندگان ۴- خزندگان ۵- پستانداران .و بقیه ی جانوران بی مهره هستند .

۱- ماهی ها :ماهی ها به کمک باله در آب حرکت می  کنند .ماهی ها دارای باله ( دمی شکمی یا سینه ای هستند )که هنگام دور زدن از باله های سینه ای و هنگام حرکت سریع از باله ی دمی استفاده می کنند .پوست بدن ماهی ها از پولک پوشیده شده است و بسیار لغزنده است . ماهی هابا آب شش های دو طرف سر خود تنفس می کنندماهی ها در آب تخم ریزی می کنند و از هر تخم یک ماهی متولد می شود .ماهی هاخون سرد هستند . وال و دلفین در آب زندگی می کنند اما جزء پستانداران هستند .

۲- دوزیستان :جانورانی هستند که دو دوره زندگی دارند .دوران نوزادی در آب زندگی می کنند و دوران بلوغ (بزرگی )را در خشکی و آب زندگی می کنند . دوزیستان در دوره ی نوزادی دارای باله هستند و در آب شنا می کنند و مانند ماهی ها با آب شش تنفس می کننداما وقتی بزرگ شدند دارای دست و پا می شوند و به وسیله ی شش تنفس می کنند دو زیستان هم مانند ماهی ها تخم گذار هستند .دو زیستان خون سرد هستند .قورباغه، وزغ ، سمندر جزء دو زیستان هستند .

۳- پرندگان :بدن پرنگان از پر پوشیده شده است . پرندگان به جای دهان ،( منقار) دارند .از منقار برای بر چیدن دانه و خوردن غذای مناسب استفاده می کنند .پرند گان تخم گذارند وروی تخم های خود می خوابند تا تخم ها تبدیل به جوجه شوند .پرندگان با شش تنفس می کنند . و خون گرم هستند .در پرندگان حس بینایی بسیار قوی است .شتر مرغ و پنگوئن پرندگانی هستند که نمی توانند پرواز کنند ..

۴- خزندگان :به جانورانی که دست و پا ندارند یا اگر دارند بسیار کوتاه است وهنگام حرکت مجبورند شکمشان را بر روی زمین بکشند خزنده می گویند .بدن خزندگان از پولک پوشیده شده است .خزندگان تخم گذارند و با شش تنفس می کنند و خون سرد هستند . افعی خزنده ی زنده زاست یعنی تخم در بدن این جانور تبد یل به بچه می شود .بهتر است بدانید که پلاتی پوس خزنده ی پستان دار است .

۵- پستان داران : جانورانی هستند که بدنشان از مو و پشم پوشیده شده است .با شش تنفس می کنند . بچه زا هستند و به بچه های خود شیر می دهند .پستان داران خون گرم هستند .بهتر است بدانید که خفاس پستان دار است اما پرواز می کند .

« »