گیاهان بسیارگوناگون می باشند بعضی به شکل درخت بعضی به شکل بوته کوچک و بزرگ هستند.

قسمت های اصلی هر گیاه عبارتند  از : ریشه ، ساقه و برگ

ریشه ها ، ساقه ها ، برگ هاوگل های گیاهان به شکل ها و اندازه ی گوناگونی هستند

بعضی از ریشه ها افشان هستند . گیاهانی که ریشه ی افشان دارند دارای برگ ها ی دراز و باریک

هستند . و برای جا های پر آب مناسب هستند

بعضی ازریشه ها راست هستند این گیاهان دارای برگ پهن می باشند ودرمناطق کم آب رشد

می کنند .

دانه ها به دو گروه تبدیل می شوند: الف )- یک قسمتی مانند : گندم و جو و … دو قسمتی مانند لوبیا ونخود و………………

بعضی از گیاهان گل ندارند و دانه در اندام های چوبی به نام مخروط تشکیل می شود

کار ساقه : گیاه را به سمت نور هدایت می کند و ان را محکم نگه می دارد

کار برگ غذا سازی در گیاهان است . در گیاهان گل دار ، گل ها تبدیل به میوه می شوند

گیاهان برای رشد احتیاج به نور خورشید ، آب ، خاک ، مواد معدنی و کربن دی اکسید دارند

بیشتر درختان میوه گل دارند . ساقه ی بعضی از گیاهان مانند گندم و جو تو خالی و ظریف هستند .

ولی ساقه ی بعضی دیگر مثل گیاه شمعدانی تو پر و ضخیم هستند .

گیاهان را از روی شکل و تعداد گل برگ ها تقسیم بندی می کنند .

دانشمندان گیاهان دانه دار را به شکل زیر تقسیم بندی می کنند .

گیاهان دانه دار

دانه دار مخروط دار                                            دانه دار گل دار

گل ۳ گلبرگی               گل ۴ یا ۵ گلبرگی

« »